فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
66
University of Hull

دانشگاه University of Hull

کینگستون 80/100
76/100
61/100
پروفایل درخواست
Application Form