بانک اطلاعاتی

آیا ممکن است برای درخواست ویزای انگلستان با متقاضیان مصاحبه شود ؟

زمانی که مامور صدور ویزا نتواند در عدم حضور متقاضی تصمیم بگیرد, ممکن است از شخص خواسته شود تا جهت مصاحبه حضور یابد.

Application form